28 August 2017

Cafà

“Armiṡdanza TERZI N. 1” – Al zänt dal zänt l’é fâta con di cafà arâbica, tótt apanna côlt. L’é stè la prémma ch’avän strulghè e avän fât una pió fâta fadîga!

Mo ala fén a sän arivè d åura ed preparèr st’armiṡdanza che qué, bôna e armugnåuṡa: an i é brîṡa tròpa cafejéṅna es l’é bôna da par sé, mo anc int al lât par fèr un gran capuzén. La s pôl druvèr anc da fèr la mòca o par tótt chi èter uṡvéi mudêren.

L’à anc vént un prèmi dal dåu mélla e òt. A la fän såul quand ai é däli urdinaziån da di cliént pr un ménnum d utanta chíllo.

“Armiṡdanza TERZI n° 2” – Al zänt dal zänt l’é fâta con di cafà arâbica, tótt apanna côlt. A la mitän fòra såul quand ai é däli urdinaziån da di cliént pr un ménnum d utanta chíllo.

“Armiṡdanza TERZI n. 3” – Fâta con di cafà arâbica e rubóssta, tótt apanna côlt. L’é un’armiṡdanza fâta apòsta pr al capuzén. L’é lighè ch’l é una blazza, anc l’intensitè l’é bôna, fragranta, mo int al lât la dvänta un spetâcuel, un capuzén al ṡbéffi! Ai é un pôc ed pió ed cafejéṅna, la n é brîṡa adâta da bàvver ala sîra tèrd. Ala żänt la i pièṡ acsé tant, ch’i s la dmànden sänper, siché a l’avän sänper lé a dispuṡiziån.

“Armiṡdanza TERZI n. 4” – Fâta con di cafà arâbica e rubóssta armistiè insàmm tótt apanna côlt. L é pròpi quall che la żänt i i dîṡen un esprès itagliàn. L’é dimónndi bôna da par sé, mo anc int al lât par fèr un capuzén spetaculåuṡ: l’à pôca aziditè e dimónndi cafejéṅna. L’é preparè såul só ordinaziån, pr un ménnum d 80 chíllo.

“Armiṡdanza TERZI n. 5” – Tótta bèla rubustâza, anc se, par dîr quall ch’é vaira, l’é tótta apanna côlta. Al pèr ed bàvver un cafà pròpi napoletàn: l é un cafà fôrt magâra, dala gran intensitè, féss cunpâgna al siròp o al catrâm. Ói, a préssi pròpi arviṡèrel un pôc al catrâm quand a l bvî e pò l é pén ed cafejéṅna: mo l à un pió bån amursén ed cecolèta e cacào o ed pan apanna tôlt fòra d’int al fåuren. Al stà benéssum int al lât, mo avî da stèr in uraccia parché l é pròpi pén ed cafejéṅna.

St’armiṡdanza la n é brîṡa difézzil da lavurèr, anzi, da fèr l’é pròpi fâzil e l é inpusébbil ṡbaglièr.

“Armiṡdanza TERZI n. 6” – Al zänt dal zänt l’é fâta con di cafà arâbica, tótt apanna côlt. Ala żänt la i pièṡ da mât! L’é l’armiṡdanza ch’la pièṡ de pió e ch’a in vindän de pió. Ai ò fât cl’ armiṡdanza che qué par fèr un cafà adât a tótt, mudêren, ch’an custéss brîṡa dimónndi. Avän pinsè ed fèr st’armiṡdanza al zänt dal zänt arâbica, quand inción an cardêva gnanc che l arâbica as fóss al miåur cafà. Adès a n fän brîṡa la parè a tustèrla, ch’la và tótta vindó int un spéll. L’é fâzil da bàvver es l’é fâzil da fèr, int un ecuilébbri parfèt: l’é bôna da par lî, mo anc int al lât ai vén fòra un capuzén al ṡbéffi! Ai é dänter pôca cafejéṅna, siché la s pôl bàvver a tótti äli åur. Ai n abâsta pûc grâm par fèr una gran bôna tâza.

“Armiṡdanza TERZI Bio” – zertifichè biològica e al zänt dal zänt fâta con di cafà arâbica, tótt apanna côlt e anc tótt lavè.

Ai é da dîr che a truvèr sänper däl grèn bôni ch’äl séppen anc biològichi l é una bèla żîżla, siché däl vôlt la pôl mudèr ed gósst arîṡg un pôc: intinimôd l’à sänper pôca cafejéṅna.

Singole Origini”: tótt i ân a cunprän såul i cafà miûr, mo i an da èser pròpi bón da bån!

Siché dånca a capirî ch’l é inpusébbil savair prémma quî ch’arän e fèren una léssta: par furtóṅna a n avän inción cuntrât, siché tótt i ân i nûster cafà i pôlen mudèr e èser difarént.

Insåmma, adès a n sän brîṡa bón ed scrîver qué in vatta cus’arän in butaiga: l é méi ch’a ciamèdi par savair cus’ai é dispunébbil in cal mumänt ch’a vgnarî.

SÓ MIṠÛRA

A sän di artigiàn, mo di artigiàn da bån! A lavurän pròpi cunpâgna una butaiga, e l é par quasst ch’a psän andèr incånter ai biṡóggn di cliént. Pròpi par ste mutîv, a psän fèr anc däli armiṡdànz só miṡûra, mitàndes d acôrd pr un’urdinaziån ménnima.

Per informazioni, contattaci!