28 August 2017

Prudótt

Nuèter dal Caffè Terzi a fän sèt armiṡdànz difaränti: a n avän brîṡa catè un nómm ch’al piaṡéss a tótt, siché dånca a li avän numerè da ón a sî e l’ûltma l’é qualla biològica, sänza inción nómmer. Mo biològica zertifichè, ch’a s intindâmen: parché al Caffè Terzi l é anc zertifichè come prudótt biològic.

Tótti äl nòstri armiṡdànz äli én preparè såul con di cafà côlt in cl ân ch’a li fän: defâti nuèter a n druvän brîṡa di cafà vîc’, moché, pròpi gnanc ón!

A v vói dîr un èter quèl: a cunprän i cafà såul dåpp ch’avän pruvè i canpión e dåpp ch’a sän sicûr ch’i én pròpi bón e sänza inción difèt.

Se chèṡo i avéssen un quèlc difèt, bän, a n i cunprän brîṡa, ô bèla!

Par furtóṅna, a n avän brîṡa di cuntrât ch’i s òblighen ed cunprèr i cafà, siché a i cunprän såul s’i én pròpi bón!

Pò a v dégg anc un èter quèl: vésst che al cafà tustè al dvänta vèc’ in fûria, bän, nuèter a i tustän såul quand un quèlc cliänt as al dmanda. Acsé avän sänper dal cafà frassc e fragrànt che ne mâi!

Intinimôd, ch’a n uv preocupèdi se mâi a vléssi dal cafà: avän sänper dal cafà prónti int al magażén däl nòstri cafeterî, a Bulåggna o a Vgnôla.