28 August 2017

Napoletèna

In sta pâgina qué a vói spieghèruv cum as fà la Napoletèna in cà, mo s’t è bèle lèt cum as fà a fèr la mòca, l é scuèṡi cunpâgn.

 • prémma d ónna, al cafà l à da èser bån e frassc, mo maṡnè pió gròs che par la mòca, pió gròs anc che al zóccher bianc;
 • rinpî al fîlter, bèl cåulum in manîra ch’al fâga la pirócca int al mèż;
 • ciapè int un curtèl (dala pèrt ch’la n tâja brîṡa) e strumnè pulidén al maṡnè däntr int al fîlter, pò srèl pulidén;
 • scaldè la caldèra con l’âcua dal rubinàtt e pò cazèla vî;
 • scaldè dl’âcua bôna e rinpî la caldèra bèle chèlda infén a arivèr al livèl dla vèlvola, mo stè bän in uraccia d an crûverla brîṡa;
 • srè mò la caftîra e mitîla in vatta al fûg èlt;
 • apanna ch’la tâca a spruzèr fòra l’âcua, prilè la Napoletèna e tirèla vî dal fûg;
 • al cafà l à da vgnîr żå in dû / quâter minûd, anc méi s’i fóssen dû o trî, acsé al vgnaré pió arumâtic;
 • a cal pónt lé avî da armiṡdèr e da sarvîr int la chicaréṅna;
 • apanna arî finé ed bàvver, vudè mò la napoletèna, cazè vî l’âcua e al cafà bèle druvè e pò lavè pulidén incôsa dapartótt sänza druvèr inción detersîv, mo s­åul dl’âcua chèlda. E pò ṡgurè pulîd, avîv capé?
 • mitî vî la napoletèna quand l’é bèle sótta, par vî ch’la n fâga brîṡa la móffa;
 • l é méi s’a druvè dl’âcua minerèl piotòst alżîra. Se pò la srà un pô pió fôrta, ai vgnarà fòra un cafà pió profumè; mäntr invêzi s’la srà un pô pió alcaléṅna al cafà al srà pió dåulz, mo con manc amåur.