28 August 2017

Cum as fà a sénter al cafà

Cum fèv a capîr se un cafà l é bån o brîṡa dimónndi? Insåmma, se quand a l andè a naṡèr al fà prufómm e brîṡa pózza; se quand a l sintî l é acsé bån ch’a in vréssi anc; se dåpp ch’a l avî bvó la båcca l’avanza natta, frassca es a n uv tåcca brîṡa ed scabièr un lîter d âcua… Bän, alåura al vôl dîr ch’l é bunéssum! Mo pió che èter, dåpp ch’a l avî bvó, avî da sénter tótt i sû amursén ch’i téṅnen bòta däntr int al zócc. L é cal quèl ch’i i dîṡen “persistänza”, o “sensaziån ed drî dal nèṡ”, es al vôl dîr che al cafà l êra bån magaréṅna.