28 August 2017

Cum as fà a mantgnîr bån al cafà a cà

Avän catè un caftén strepitåuṡ, an s é mâi d avîṡ ed pruvèrel, mo cum faggna mò a purtèrl a cà e a tgnîrel da cât pulidén?

Al cafà l é ghignåuṡ, difézzil, al s n à parmèl: s’al stà ataiṡ a una zivålla o a dal pass, al ciâpa tótt i amûr. Pò dåpp col chèld, mo pió che èter a mudèri spassi vôlt ed tenperatûra, al dvänta vèc’ in fûria es al tôl só tótta l’umditè ch’ai é in gîr. Par st mutîv che qué l à da stèr int al giazarén, o – anc méi – sänpr al’istassa tenperatûra, mo däntr int un buslòt sigilè: l é un pô cunpâgna al vén, insåmma.

S’a l tgnî int al giazarén, tulî fòra såul quall ch’av vôl, e l istàss s’a l tgnî int al congeladåur: mo stè bän in uraccia, parché quand al vén fòra dal congeladåur l é a 20 grèd såtta żêr, siché dånca dåpp al dvänta fradd, as giâza incôsa es al vén pió trésst. Avîv capé?