28 August 2017

Alfonso Bialetti, i bâfi e la Caftîra Mòca

In sta pâgina qué a vói spieghèruv cum avî da fèr, par fèruv la mòca in cà:

– prémma d ónna, al cafà l à da èser bån e frassc;

– rinpî al fîlter, fagandi pròpi al cåulum, con la pirócca int al mèż;

– pò dåpp, col curtèl (dala pèrt ch’la n tâja brîṡa) avî da strumnèr pulidén al maṡnè däntr int al fîlter;

– scaldè mò la caldèra con l’âcua dal rubinàtt e pò dåpp cazèla vî;

– scaldè dl’âcua bôna e rinpî la caldèra bèle chèlda infén a arivèr al livèl dla vèlvola, mo stè bän in uraccia d an crûverla brîṡa;

– srè mò la caftîra e mitîla in vatta al gâs a fûg èlt;

– avrî al quêrc’ e lasèl sänpr acsé;

– apanna che al cafà al tâca a vgnîr fòra, dè żå al fûg infén al ménnum;

– quand al cafà l arîva in duv ai tâca al bèc dla caftîra, dṡmurzè mò al fûg, acsé la presi­ån dal vapåur ch’ai é int la caldèra la cóccia só al cafà sänza strinèrel;

– a cal pónt lé avî da armiṡdèr e da sarvîr int la chicaréṅna;

– apanna arî finé ed bàvver, vudè mò la mòca, cazè vî l’âcua e al cafà bèle druvè e pò lavè pulidén incôsa dapartótt sänza druvèr inción detersîv, mo s­åul dl’âcua chèlda. E pò ṡgurè pulîd, avîv capé?

– mitî vî la mòca quand l’é bèle sótta, par vî ch’la n fâga brîṡa la móffa;

– l é méi s’a druvè dl’âcua minerèl piotòst alżîra. Se pò la srà un pô pió fôrta, ai vgnarà fòra un cafà pió profumè; mäntr invêzi s’la srà un pô pió alcaléṅna al cafà al srà pió dåulz, mo con manc amåur.