28 August 2017

Filoṡofî

Cafà Terzi Cafeterî stièta

A sån cunvént ch’avâmen fât una quèlca canbiaziån, mo anc ch’avâmen purtè quèl ed nôv int al månnd dal cafà. Am é d avîṡ ch’a sâmen stè i prémm a lavurèr al cafà cunpâgna un prudótt dla canpâgna frassc, mäntr invêzi par tótt chi èter l êra prezîṡa ch’as fóss cafà frassc o vèc’.

Pò avän fât di sitarén piotòst tirè, in duv as psêva bàvver såul dal cafà o dal tè. Un sitarén cunpâgna quî ch’ai êra däntr int i albêrg una vôlta.

Pò a vói dîrv un èter quèl: nuèter a fän la torefaziån såul quand la sarvéss, acsé a n avän brîṡa dal cafà tustè ch’l avanza lé int al magażén a dvintèr vèc’. Acsé al Caffè Terzi l é sänper frassc ch’l é una blazza.

Al nòster cliänt l é quall ch’vôl sénter un bån cafà e an i intarèsa brîṡa ägli ûltmi uṡànz o la môda.