28 August 2017

Dala grèna ala chicaréṅna

Caffè Terzi l é stè ón di prémm a fèr tótta la trafîla dla profesi­ån: defâti mî mujêr e mé in prinzéppi avän tachè a fèr i baréssta profesionéssta (in inglaiṡ i i dîṡen barman), pò dåpp avän tachè a studièr la degustaziån, la torefaziån e vî ed ste pâs. Pò avän cunprè socuànt sitarén ch’i n andèven brîṡa pulidén, a i avän tirè só e pò dåpp a i avän vindó.

Pròpi par ste mutîv, a sän bón ed dèr di cunséi só l aredamänt, só la manîra ed fèr al baréssta o d stèr in mèż ala żänt, só la degustaziån dal cafà e vî ed ste pâs.

Afidères a nuèter, al vôl dîr catèr di profesionéssta con na gran esperiänza, defâti a sän bón ed tgnîr só un luchèl dand vî såul dal cafà e dal tè.