28 August 2017

Cafà Terzi

CAFFÈ TERZI BULAGGNA

Al parêva un quèl inpusébbil, fèr un cafà pròpi difaränt magaréṅna da chi èter, sarvé int un sît in duv la żänt i psêven bàvver såul dal cafà e dal tè!

Inciónni bvand, inción vén o panén: am é d avîṡ d èser stè al prémm in tótt’Itâglia a fèr un quèl cunpâgn.

In prinzéppi tótt quant, sía i baréssta che i cliént, i m tirèven só, i m tulêvn in gîr, i gêven acsé che un sît ch’al fèva såul di cafà an psêva brîṡa stèr in pî. E pò dåpp, invêzi, pian pianén…

Avän tachè, nuèter par prémm, a fèr la torefaziån dal cafà: int na manîra ch’an s in êra mâi véssti dal cunpâgni, parché mé a vlêva fèr da sénter la personalitè dal bån cafà, mégga la mî!

A druvèven una tustadûra cèra, ch’as pséss capîr la qualitè dal cafà ch’a druvèven, mégga ed cäl naigri, che int la tâza as sént såul l amåur dal bruṡè e dl amèr.

Adès anc tótt i giurnaléssta, ala fén, i an capé che par fèr såul di cafà biṡåggna avair una gran spezialiżaziån: e quasst qué l é un pâs inànz, mégga indrî!

Adès l é socuànt ân ch’a sän inpgnè un puctén dimónndi magâra, siché dånca avän pasè la gestiån al’Êlena Naldi, ch’la i tén drî pulidén es l’é pròpi brèva, pió d un pôc!

CAFFÈ TERZI VGNÔLA

Un sît pió grand, pió chiêt, sänza tanti pépp, in duv a s pòsa stèr in pèṡ e a bèl èṡi. Tant par dîrn ónna, a n avän brîṡa tirè só al bancån tradizionèl o la bdèna: avän tgnó drî a un’idê tótta difaränta pr un sitarén mudêren.

Un luchèl nôv nuvänt par stèr stramèż ai cliént e ala żänt, brîṡa in vatta a un pèlc. E pò in st luchèl che qué avän anc una tostatrîz, céṅna mo bôna magâra, es a psän fèr un frâc ed prôv, däl degustaziån con la tustadûra e pò anc la scôla: defâti l é pròpi quall ch’a fän tótt i dé!

CAFFÈ TERZI SAN SEBASTIAN

Un bèl dé ai arivé ón ch’al gé: “A sån un spagnôl, a vói fèr vòsc un cåurs ed cafeterî”: l êra dal dåumélla e dîṡ. A gé: “Mo soncamé, par mé la và bän!”.

Al fé al cåurs e l é stè brèv magaréṅna: defâti al dvinté un Màsster ed Cafeterî. Pò dåpp ai arivé sô fradèl, ch’al gé: “A vói fèr un cåurs anca mé!”. Arspundé: “Dâi pûr, và pûr là, vén mò qué!”.

Siché al le fé anca ló, l é stè brèv es l à studiè, siché l é dvintè un Màsser ed Cafeterî anca ló.

Ala fén ai ò mò intaiṡ cus’i s vlêven fèr: i vlêven avrîr un “Caffè Terzi” in Spâgna.

Al fó acsé ch’avêrsen con la famajja Benitez Quintana al prémm “Caffè Terzi Donostia” e pò dåpp chi brèv ragâz i an avêrt èter dû luchèl, adès i van ch’i pèren ónt es i én dvintè i distributûr ed “Caffè Terzi” in Spâgna!